1. Cadrul legislativ

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și Hotârârea de Guvern 270/2020 privind Normele de aplicare a ordonanței de urgență 37/2020.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 37/2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Concret, debitorul poate solicita băncii amânarea la plată pentru o perioadă de 1-9 luni, iar banca va analiza și va da un răspuns. Debitorii au la dispoziție 45 de zile începând din data de 30 martie 2020, pentru a face solicitarea de suspendare a ratelor.

Suspendarea plății se acorda pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  1. Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
  2. Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara  datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
  3. Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv;
  4. Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.

2. Procedura de urmat de client

Persoanele juridice trebuie să contacteze direct banca la care au făcut creditul și trimit o solicitare, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de bancă. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai sus, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii. Clienții sunt încurajați să ia legătura cu managerul lor de relații pentru mai multe detalii.

Debitorul declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

  1. pentru debitori persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF), profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;
  2. pentru persoane juridice (alți debitori cu excepția persoanelor fizice și a celor menționați la punctul anterior), dacă dețin certificatul de situații de urgență (CSU) de tip galben emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau certificatul de situații de urgență (CSU) de tip albastru emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată că activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.; Solicitarea certificatelor CSU prin care firmele atestă că au suferit pierderi economice se va face pe site-ul gov.ro.
  3. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Cererea se formulează de către reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante.

3. Răspunsul băncii

Banca analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor și aprobarea suspendării la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de  înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare  a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin.

Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fidejusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

4. Dobânzile și rambursarea ratelor

Dobânda datorată de debitori corespunzător  perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

În graficul de rambursare refăcut de bancă după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține marja de dobânda la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Firmele și PFA-urile care intenționează să ceară amânarea plății ratelor la credite trebuie să analizeze cu responsabilitate implicațiile unei asemenea cereri, ținând cont de specificul creditului pe care îl au, graficul de rambursare, veniturile actuale și perspectivele de venituri ale firmei. O analiză a situației actuale și un nou business plan realizat pe perioada de rambursare a creditului pot duce la o decizie bună în privința unei cereri adresate băncilor.