Regulament Oficial al concursului „Cum te misti în banking?” - #DreptulLaBanking

Regulament Oficial al concursului „Cum te misti în banking?”

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Cum te misti în banking?”

Perioada de desfasurare: 26 octombrie – 2 noiembrie 2022

Sectiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului de educatie financiara „Cum te misti în banking?” (denumit in continuare “Concursul”) din cadrul campaniei Dreptul la Banking este Asociatia Romana a Bancilor cu sediul in strada Aleea Negru Voda nr 4-6, bloc C3, parter, prin intermediul Brain 4 Strategy S.R.L., societate de nationalitate romana, cu sediul social în Bucuresti, Intr. Nicolae Iorga nr. 3, parter, apartament 2, sectorul 1, denumita în continuare „Agentia”.

Sectiunea II. Temeiul legal. Scopul

II.1. Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata, si are ca scop promovarea serviciilor bancare.

Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc in perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2022, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat in statiile METROREX – statia Universitate.

Sectiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului (“Participantii”).

IV.2. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

IV.3. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajati sau asociati ai Asociatiei Romane a Bancilor sau ai altor colaboratori implicati în desfasurarea/organizarea Campaniei, respectiv membrii de familie ai acestora mai mare de gradul I, prin acceptarea si asumarea regulamentului de participare si prin confirmare verbala.

IV.4. Participantii care au castigat deja un premiu în cadrul acestui concurs nu mai au voie sa participe.

IV.5. Organizatorul/Agentia isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.6. Termenii si conditiile prevazuti in prezentul Regulament Oficial (“Regulamentul”) pentru desfasurarea Concursului sunt obligatorii pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau intrerupe Concursul, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil pe site-ul dreptullabanking.ro al Organizatorului Concursului.

IV.7. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe site-ul dreptullabanking.ro al organizatorului.

 

Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

  • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii IV de mai sus;
  • Participarea se va face exclusiv pe durata Concursului mentionata la Sectiunea III prin accesarea quiz-ului pus la dispozitie in cadrul statiei de metrou, prin intermediul unor totemuri, in ordinea prezentarii.

Sectiunea VI. Desfasurarea concursului, desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

VI.1. Toti participantii care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V,  pot completa, prin intermediul echipamentelor instalate de Organizator in statiile de metrou (totemuri digitale), un Quiz (serie de intrebari) de educatie financiara

VI.2. Participantii vor fi premiati dupa cum urmeaza:

  1. daca punctajul obtinut este situat intre 80% si 90%, vor primi un abonament pentru perioada de o luna pentru METROREX sau STB, la alegere.
  2. daca punctajul obtinut este peste 90%, vor primi cate un abonament pentru perioada de o luna pentru METROREX si STB.
  3. daca punctajul obtinut este situat sub 80%, vor primi un ghid de educatie financiara, in limita stocului disponibil in statia de metrou respectiva.

VI.3. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Participant la Concurs nu poate castiga decat un singur premiu, indiferent de numarul de Quiz-uri pe care le va completa, indiferent de locatie, pe perioada concursului.

VI.4. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt 200 de abonamente Metrorex si 200 de abonamente STB, valoarea premiilor fiind de 32.000 lei. Organizatorul poate decide suplimentarea premiilor acordate în cadrul acestei campanii.

Sectiunea VII. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor

VII.1. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • participantul indeplinea conditiile pentru a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii IV de mai sus;
  • participarea la Concurs s-a realizat conform Sectiunilor IV-V de mai sus prin respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunea V de mai sus;

VII.2. Premiul va fi inmanat castigatorului la fata locului.

VII.3. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

VII.4. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

VIII.2. Organizatorul/Agentia poate realiza fotografii sau ale materiale video cu prilejul derularii concursului pe care le poate publica pe canalele de social media sau in cadrul unor campanii publicitare in spatiul public.

VIII.3. Organizatorul/Agentia va prelucra datele personale ale castigatorilor (nume, serie/nr CI si semnatura) pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor.

 

VIII.4. In temeiul dispozitiilor legale, participantii la concurs beneficiaza de urmatoarele drepturi in legatura cu datele personale:

Dreptul de acces la datele personale si de a solicita o copie a acestora;

Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in masura posibilului si in conformitate cu legile aplicabile;

Dreptul de a va retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);

Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate intr-un format structurat si de a solicita transferul lor direct catre alt operator;

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.

VIII.5.  Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

IX Eventualele litigii aparute intre Organizator, Agentie si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea X.Diverse

X.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat in nicio modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

X.2. In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui premiul.