REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Dreptul la Banking” - #DreptulLaBanking

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Dreptul la Banking”

Perioada de desfasurare: 25 – 27 aprilie 2024

 

Sectiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului de educatie financiaraTaraba cu Parale” (denumit in continuare “Concursul”) din cadrul campaniei Dreptul la Banking este AsociatiaRomana a Bancilor cu sediul in strada Aleea Negru Voda nr 4-6, bloc C3, parter, prin intermediul Brain 4 Strategy S.R.L., societate de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Intr. Nicolae Iorga nr. 3, parter, apartament 2, sectorul 1, denumita in continuare „Agentia”.

Sectiunea II. Temeiul legal. Scopul

II.1. Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata si are ca scop promovarea serviciilor bancare.

Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc in perioada 25 – 27 aprilie 2024, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat in orasul Bucurestiin perimetrul amenajat in PiataObor, hala noua, langa liftul de aprovizionare, in fiecare zi in perioada 25-27 aprilie2024, joi si vineri in intervalul orar 10.00 – 14.00, si sambata in intervalul orar 10.00 – 16.00.

Sectiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedintain Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului (“Participantii“).

IV.2. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

IV.3. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajati sau asociati ai Asociatiei Romane a Bancilor sau ai bancilor din Romania sau ai altor colaboratori implicati in desfasurarea/organizarea Campaniei.

IV.4. Participantii care au castigat deja un premiu in cadrul acestui concurs intr-una din zile (25, 26 sau 27 aprilie 2024) nu mai au voie sa participe la concurs.  

IV.5. Organizatorul/Agentia isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricaruiParticipant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

IV.6. Termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial (“Regulamentul”) pentru desfasurarea Concursului sunt obligatorii pentru totiParticipantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul sau de a suspenda sau intrerupe Concursul, fara drept de compensare, orice modificare, suspendare sau intrerupere urmand a se comunica in prealabil pe site-ul dreptullabanking.ro al Organizatorului Concursului.

IV.7. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Participant pe site-ul www.dreptullabanking.ro al organizatorului.

Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit Sectiunii IV de mai sus;

• Participarea se va face exclusiv pe durata Concursului mentionata la Sectiunea III prin accesarea quiz-ului de educatie financiara pus la dispozitie in perimetrul amenajat in spatiul din Piata Obor, hala noua, langa liftul de aprovizionare, prin intermediul unor tablete digitale, in ordinea prezentarii.

Sectiunea VI. Desfasurarea concursului, desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

VI.1. Toti participantii care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V,  pot completa, prin intermediul echipamentelor puse la dispozitie de Organizator (tablete digitale), un Quiz (serie de intrebari) de educatie financiara.

VI.2. Participantii vor fi premiati dupa cum urmeaza:

a) primul participant al carui punctaj obtinut prin completarea quiz-ului este de 100% (adica obtine 100 de puncte din 100 de puncte), intr-una din zilele campaniei (25, 26 sau 27 aprilie 2024), este premiat, pe loc, cu suma in valoare de 400 RON. Se acordă un singur premiu în valoare de 400 RON/zi, in baza actului de identitate.
b) daca punctajul obtinut prin completarea quiz-ului este de 100% (adica obtine100 de puncte din 100 de puncte) si nu este primul care inregistreaza acest punctaj in ziua respectiva, participantul se califica la invartirea Rotii Dreptul La Banking aflata la locatie.
c) daca punctajul obtinut prin completarea quiz-ului este de 90% (adica obtin 90de puncte din 100 de puncte), participantul se califica la invartirea Rotii Dreptul La Banking aflata la locatie. Acesta poate castiga, pe loc, un premiu rezultat dupa invartirea Rotii.

VI.3. Primul participant care obtine 100 de puncte la completarea Quiz-ului, intr-una din zilele campaniei (25, 26 sau 27 aprilie) va completa un proces verbal cu datele personale si asigura o copie a cartii de identitate pentru a intra in posesia castiguluiin valoare de 400 RON, la fata locului.

Participantii care inregistreaza 100 puncte (exceptand participantul care a castigatpremiul in valoare de 400 RON) sau 90 puncte, se califica la invartirea Rotii Dreptul La Banking, in urma careia pot castiga premii precum: magnet, breloc, sacosa, carnet cu magnet, ghid de educatie financiara, Joker, in limita stocurilor disponibile.

Participantii care se califica la invartirea Rotii Dreptul la Banking si in urma acestei actiuni castiga Joker, au sansa de a alege unul dintre premiile notate pe roata.  

VI.4. Premiile in bani oferite in cadrul prezentei Campanii sunt 3 (trei) in valoare de 400 RON fiecare pe toata perioada campaniei, adica 1200 RON in total.

VI.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Participant la Concurs care a obtinutpunctajul corespunzator si a intrat in posesia premiului in valoare de 400 RON nu poate castiga decat un singur premiu in bani, indiferent de numarul de Quiz-uri pe care le va completa in urmatoarele zile.

Sectiunea VII. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor

VII.1. Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

• participantul indeplineste conditiile pentru a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii IV de mai sus;

• participarea la Concurs s-a realizat conform Sectiunilor IV-V de mai sus prin respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunea V de mai sus;

VII.2. Premiul in bani, in valoare de 400 RON, va fi inmanat direct la locatie dupa ce va completa procesul verbal conform caruia intra in posesia lui si ofera o copie a buletinului (CI).

VII.3. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este liberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.

VII.4. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

VIII.2. Organizatorul/Agentia poate realiza fotografii sau ale materiale video cu prilejul derularii concursului pe care le poate publica pe canalele de social media sau in cadrul unor campanii publicitare in spatiul public (inclusiv mediul online).

VIII.3. Organizatorul/Agentia va prelucra datele personale ale castigatorilor (nume, email, telefon, serie/nr CI si semnatura) pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor. Datele personale ale participanților la concurs, cu excepția câștigătorilor premiilor in bani, vor fi distruse în mod securizat de către Agenție, imediat după desfășurarea concursului.

VIII.4. In temeiul dispozitiilor legale, participantii la concurs beneficiaza de urmatoarele drepturi in legatura cu datele personale:

Dreptul de a obtine rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care ii privesc, în conformitate cu prevederile art.VIII.3.;

Dreptul de a-si retrage, in orice moment, consimtamantul acordat pentru aceasta prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrarii;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (creare de profiluri);

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii datelor cu Caracter Personal.

VIII.5.  Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

IX Eventualele litigii aparute intre Organizator, Agentie si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Sectiunea X.Diverse

X.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat in nicio modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

X.2. In cazul in care Organizatorul/Agentia constata ca un castigator nu a indeplinitsi/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatiidupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui premiul.