Regulament Concurs - #DreptulLaBanking

Regulament Concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Dreptul la Banking”

Campanie promoţională

Perioada de desfăşurare a campaniei: 15.07.2020-21.08.2020

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Campania promoţională „Dreptul la Banking” (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de Asociația Româna a Băncilor, constituită ca asociaţie profesională cu scop nelucrativ, cu sediul în Aleea Negru Vodă, nr. 4 – 6, Bloc C3, Sector 3, București, denumită în continuare „Organizatorul”, Campania fiind organizată prin intermediul Brain 4 Strategy S.R.L., societate de naționalitate română, cu sediul social în București, Intr. Nicolae Iorga nr. 3, parter, apartament 2, sectorul 1.

1.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

1.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul www.dreptullabanking.ro.

1.4. Informațiile prezentate publicului prin intermediul anunțurilor de prezentare a Campaniei vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Imaginile aferente premiilor cuprinse în materialele de promovare a Campaniei sunt numai cu titlu de prezentare.

Art. 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă și se va desfășura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Art. 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 15.07.2020-24.08.2020 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), exclusiv în mediul online.

3.2 Campania poate fi prelungită sau suspendată de către Organizator prin Act Adițional la prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul va suspenda/ prelungi Campania, un anunț va fi publicat pe site-ul www.dreptullabanking.ro. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Campaniei sau de a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Campaniei.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Această Campanie promoțională se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Nu au dreptul să participe la prezenta Campanie angajații, persoanele cu funcții de administrare/control sau asociați ai Organizatorului, Asociației Române a Băncilor sau ai altor colaboratori implicați în desfășurarea/organizarea Campaniei, respectiv membrii de familie ai acestora până la gradul IV (copii, părinți, frați/surori, soț/soție etc.).

4.3. De asemenea, nu au dreptul de a participa la Campanie angajații, persoanele cu funcții de administrare/control sau asociați ai vreunei instituții bancare care funcționează pe teritoriul României. 2

4.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate.

4.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament Oficial. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului/ participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

4.6 Participantul își pierde dreptul de participare la prezenta Campanie, fiind descalificat, atunci când direct sau prin interpuși aduce/produce prejudicii de imagine, defăimează, etc., Organizatorul sau alți participanți, prin folosirea de expresii, cuvinte sau atitudini necorespunzătoare în mediul online sau offline. Organizatorul este singurul îndrituit să analizeze comportamentul și/sau afirmațiile/expresiile/cuvintele, etc. ale persoanei participante și să decidă eliminarea sa.

Art. 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru ca un participant să poată participa la prezenta Campanie și să poată intra în posesia unuia dintre premiile acordate în cadrul prezentei Campanii, mecanismul care trebuie urmat de participanți și condițiile care le sunt aplicabile sunt următoarele:

5.1. Participanții trebuie să se înscrie în Perioada Campaniei pe site-ul www.dreptullabanking.ro la concursul “La Taclale și Parale”, completând în mod corespunzător secțiunea aferentă cu datele lor de contact (nume, prenume, adresă de e-mail și telefon pentru a putea fi contactați). Formularul on-line va conține la început în mod expres consimțământul fiecărui participant de a participa la emisiune în cazul în care este selectat, aceasta fiind un pas important în desfășurarea concursului și a campaniei. Completarea datelor personale nu se va putea face fară acceptul dat de către eventualul participant.

Scopul înscrierii este posibilitatea de a fi extras printre cei 10 participanți ce vor figura în cadrul emisiunii săptămânale de tip show online “La Taclale și Parale” organizată în cadrul campaniei „Dreptul la Banking” de ARB.

Prin înscriere, participanții își dau acordul pentru participarea la extragerea săptămânală. De asemenea, în cazul în care numele acestora va fi extras, participanții își pot da acordul pentru participarea la emisiunea “La Taclale și Parale”.

La finalul emisiunii săptămânale la care au participat, toți participanții vor primi un Premiu de Participare, iar câștigătorul desenat va primi Premiul cel mare.

5.2. Extragerea va avea loc în mod electronic, prin intermediul https://www.tragerilasorti.ro/. Extragerile au loc săptămânal, pentru participanții la emisiunea ce se va desfășura în cursul respectivei săptămâni. Se va proceda săptămânal la extragerea a 10 participanți și la extragerea a 10 rezerve pentru participanți. Agenția are obligația să se asigure și să solicite deținătorilor site-ului https://www.tragerilasorti.ro/ ștergerea datelor personale ale participanților la campanie care nu au fost selectați la tragerea la sorți.

5.3. Organizatorul va proceda la validarea participanților pentru a verifica întrunirea de către aceștia a condițiilor prezentului Regulament.

5.4. Cei 10 participanți extrași săptămânal vor fi informați prin email/telefon cu privire la extragerea lor și data programată pentru emisiunea online “La Taclale și Parale”. În momentul contactării acestora, participanții au obligația de a confirma participarea sau nu, pentru ca Organizatorul să poată proceda la contactarea rezervelor în timp util în situația în care participantul extras nu mai dorește participarea la emisiunea online “La Taclale și Parale”. 3

5.5. Dacă unul dintre participanții extrași nu confirmă intenția de a participa în termen de 24 de ore de la contactarea prin email/telefon, participantul este considerat invalidat, iar Organizatorul va proceda la contactarea, în ordine, a rezervelor extrase. Consimțământul participării trebuie transmis pe e-mail la adresa indicată de organizatori.

Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu informații/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea participării si înscrierii în Campanie, precum și la invalidarea participării. Participanții sunt singurii răspunzători pentru furnizarea unor date de contact corecte și care permit o corespondență în timp util.

5.6. Rezervele vor fi extrase, validate și contactate urmând aceeași procedură ca pentru participanții extrași.

5.7. Campania se va desfășura pe o perioadă de 5 săptămâni, cu 10 participanți săptămânal, din care va fi desemnat, pe baza abilităților proprii, un câștigător în fiecare săptămână.

5.8. Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate pe site-ul www.dreptullabanking.ro pentru respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000.

Art. 6. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

6.1. Participanții extrași pentru a face parte din cele 10 persoane ce vor participa la emisiunea săptâmânală înregistrată online vor lua parte la un concurs de cunoștințe. La data programată pentru emisiune, aceștia vor fi invitați să participe online, cu înregistrare video, la un concurs online de întrebări de educație financiară pe platforma https://kahoot.com/.

6.2. Prin accesarea acestei platforme și participarea la această etapă a Campaniei, participanții își dau consimțământul pentru înregistrarea imaginii și vocii acestora, precum și a spațiului în care se află la momentul accesării platformei https://kahoot.com/ (care apare în înregistrare în fundal) și pentru publicarea înregistrărilor ulterior în mediul online pentru o perioadă de doi ani și fără nicio pretenție financiară. Participanții sunt pe deplin responsabili pentru orice alte informații sau date care sunt comunicate prin intermediul înregistrării, având obligația să nu furnizeze prin înregistrare date, informații, imagini etc. care nu sunt necesare pentru scopul prezentei Campanii.

6.3. Câștigătorul este identificat automat de platforma https://kahoot.com/ în funcție de rapiditatea și corectitudinea răspunsurilor participanților.

6.4. La finalul fiecărei emisiuni, participanții la acea emisiune săptămânală vor afla pe loc cine este câștigătorul. Fiecare participant va primi un Premiu de Participare, iar câștigătorul respectivei emisiuni săptămânale va primi și Premiul constând în voucherul Emag în valoare de 500 lei.

6.5. Participanții la respectiva emisiune săptâmânală își asumă obligația de a păstra secretul conținutului respectivei emisiuni până la publicarea înregistrării respective de către Organizator pe Facebook, pagina Dreptul la Banking, și pe www.dreptullabanking.ro. După publicarea înregistrării emisiunii, participanții pot publica informații cu privire la experiența lor în cadrul Campaniei pe canalele de social media.

6.6. Încălcarea obligației de la alineatul anterior atrage descalificarea participantului și pierderea dreptului la orice premiu, de participare sau cel aferent câștigătorului, precum și obligația restituirii premiului/premiilor, daca este cazul. 4

Art. 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

7.1. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt următoarele: Tip de premiu

Tip de premiu

Premii

Valoare unitară LEI (TVA inclus)

Nr. bucăți

Valoare totală LEI (TVA inclus)

Premiul mare, alocat câștigătorilor

Voucher Emag în valoare de 500 de lei

500 RON

5

2.500

Premii de Participare

Set format din cană și cutie de cafea

92 RON

50

4.600

 

7.2. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului primit în cadrul acestei Campanii. De asemenea, premiul nu poate fi înlocuit cu alte bunuri şi/sau servicii. De asemenea, nu este permisă schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

7.3. Participanților la prezenta Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe sau indirecte.

7.4. Premiile acordate câștigătorilor costând în voucher Emag se vor supune termenilor și condițiilor furnizorului. Participanții iau act că valabilitatea și condițiile de furnizare a acestor vouchere sunt stabilite prin politica Emag, disponibilă pe site-ul www.emag.ro, urmând să realizeze diligențele necesare pentru a verifica aceste condiții în mod prealabil înscrierii la Campanie. Organizatorul nu este răspunzător pentru nicio condiționare sau limitare adusă de furnizorul Emag pentru folosirea acestor vouchere.

7.5. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje diverse prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la aceasta Campanie/alta campanie și care nu au fost transmise de Organizator / Dreptul la Banking. În acest sens, utilizatorilor li se pune în vedere că, în situația câstigării vreunui premiu în cadrul acestei Campanii, informarea se va face: doar prin contactare directă, către numărul de telefon cu care s-a înscris în campanie. În cadrul mesajului de informare a câștigătorilor se vor solicita următoarele informații pentru validarea Participantului desemnat câștigător: nume, prenume, copie act de identitate, precum și alte dovezi care să confirme validitatea participării în Campanie.

7.6. Pentru toate categoriile de premii, în vederea limitării fraudelor, Organizatorul are dreptul de a solicita Participantului câștigător anterior alocării unui Premiu dovezi care să confirme: a) identitatea acestuia (ex. prezentarea actului de identitate), b) corectitudinea datelor cu care s-a înscris în campanie. Totodată, Organizatorul pune în vedere ca Dreptul la Banking nu solicită sau condiționează validarea câștigătorilor / transmiterea premiilor de transmiterea vreunor sume de bani, informații confidențiale (ca de exemplu datele cardului bancar, coduri de securitate, parole etc) către terți.

Art. 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile se vor înmâna direct câștigătorilor de către reprezentanții Organizatorului, în baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor menționa numele și prenumele câștigătorului, premiul primit și semnătura, sau prin transmiterea acestora prin curier la adresele de corespondență indicate în acest sens de către participanți.

Art. 9. RĂSPUNDEREA

9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Din momentul predării premiilor către câștigător Organizatorul este liberat de orice obligație reieșind din prezentul Regulament.

9.2. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin acestuia, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant.

9.3. Organizatorul are dreptul de a invalida/anula înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament.

9.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

9.5. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

În intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

b) avarierea, temporară sau de lungă durată, a sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a premiilor, a platformelor implicate în derularea prezentei Campanii etc.;

d) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

e) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forţă majoră sau apariția unui caz obiectiv de imposibilitate de neexecutare, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia situației respective.

Art 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1 Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorii să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extraga, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele Participanților la Campanie.

11.2 De asemenea, doar prin acceptul de participare la Campanie și la emisiuniile on-line de pe Facebok de pe pagina www.dreptullabanking.ro, participanții vor putea să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator și Agentie în scopul: ˗ Alocării premiilor: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, domiciliu, date de identificare din actul de identitate.

11.3 În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale, Organizatorul poate condiționa atribuirea premiilor de prezentare a actelor de identitate, inclusiv CNP.

11.4 Prin participarea la Campanie, Participanții își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru primirea de mesaje cu caracter comercial în scopul Campaniei.

11.5 Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor prezentei Campanii și premiile acordate.

11.6 Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățeste Organizatorul să refuze acordarea / alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

11.7 Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

11.8 Organizatorii au obligația conform dispozițiilor legislației naționale și Regulamentului UE 679/2016 de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorul le furnizează. În conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum și a condițiilor contractuale asumate prin acceptarea prezentului regulament, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de Organizatori pe o perioada de minimum 1 an, perioada ce începe să curgă de la data finalizarii Campaniei și se întinde până la momentul în care platitorul/clientul își retrage consimțământul.

11.9 Participantul, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declara și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a Organizatorilor, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor menționate mai sus, pe o perioadă de 2 (doi) ani.

11.10 În conformitate cu legislația națională și cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, Organizatorul recunoaște Participanților următoarele drepturi: dreptul la informare (art 13, ar. 14), dreptul la acces (art 15), dreptul la rectificare (art 16, art. 19), dreptul de stergere (ar. 17, art. 19), dreptul la restricționare (art. 18, art. 19), dreptul la portabilitate (art. 20), dreptul al opoziție (art 21), dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată (art 22). Participanții nu vor fi supuși unor decizii individuale, asa cum sunt ele definite legislația națională și în Regulamentul UE 679/2016 și se pot adresa instanței de judecată competente sau autorității competente: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată și semnată către Organizator la adresa sediului social sau la adresa arb@arb.ro.

Art. 12. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

11.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite către Organizator, la adresa menționată mai sus în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data publicării listei câștigătorilor. După aceasta dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

11.3. Eventualele contestații vor cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, domiciliul/ resedința, precum și alte date necesare pentru identificarea contestatorului;

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

11.4. Contestațiile se vor soluționa în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.