Regulament Concurs - Taclale si Parale III - #DreptulLaBanking

Regulament Concurs – Taclale si Parale III

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Dreptul la Banking”

Campanie promoţională

Perioada de desfăşurare a campaniei: 13.05.2021-21.06.2021

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

1.1. Campania promoţională „Dreptul la Banking” (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de Asociația Română a Băncilor, constituită ca asociaţie profesională cu scop nelucrativ, cu sediul în Aleea Negru Vodă, nr. 4 – 6, Bloc C3, Sector 3, București, denumită în continuare „Organizatorul”, prin intermediul Brain 4 Strategy S.R.L., societate de naționalitate română, cu sediul social în București, Intr. Nicolae Iorga, nr. 3, parter, apartament 2, sectorul 1, denumită în continuare „Agenția”.

1.2. Prin participarea la această Campanie Participanții sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

1.3. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul www.dreptullabanking.ro.

1.4. Informațiile prezentate publicului prin intermediul anunțurilor de prezentare a Campaniei vor fi interpretate și completate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Imaginile aferente premiilor cuprinse în materialele de promovare a Campaniei sunt numai cu titlu de prezentare.

Art. 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă și se va desfășura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Art. 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 13.05.2021-21.06.2021 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), exclusiv în mediul online.

3.2 Campania poate fi prelungită sau suspendată de către Organizator prin Act Adițional la prezentul Regulament, fără a fi necesară nicio altă formalitate. În cazul în care Organizatorul va suspenda/ prelungi Campania, un anunț va fi publicat pe site-ul www.dreptullabanking.ro . Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Campaniei sau de a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Campaniei.

 

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Această Campanie se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Nu au dreptul să participe la prezenta Campanie angajați sau asociați ai Asociației Române a Băncilor sau ai altor colaboratori implicați în desfășurarea/organizarea Campaniei, respectiv membrii de familie ai acestora până la gradul IV (copii, părinți, frați/surori, soț/soție etc.).

4.3. Nu au dreptul să participe câștigătorii premiului cel mare al editiilor I și II din cadrul concursului „Taclale și parale”.

4.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate.

4.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului/ participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

4.6. Participantul își pierde dreptul de participare la prezenta Campanie, fiind descalificat, atunci când direct sau prin interpuși aduce/produce prejudicii de imagine, defăimează, etc., Organizatorul sau alți participanți, prin folosirea de expresii, cuvinte sau atitudini necorespunzătoare în mediul online sau offline. Organizatorul este singurul îndrituit să analizeze comportamentul și/sau afirmațiile/expresiile/ cuvintele, etc. ale persoanei participante și să decidă eliminarea sa.

Art. 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru ca un participant să poată participa la prezenta Campanie și să poată intra în posesia unuia dintre premiile acordate în cadrul prezentei Campanii, mecanismul care trebuie urmat de participanți și condițiile care le sunt aplicabile sunt următoarele:

5.1. Participanții se înscriu în perioada 13 mai 2021 – 7 iunie 2021 pe site-ul www.dreptullabanking.ro la concursul “La Taclale și Parale”, completând în mod corespunzător secțiunea aferentă cu datele lor de contact (nume, prenume, adresă de e-mail și telefon pentru a putea fi contactați).

Formularul on-line va conține la început în mod expres consimțământul fiecărui participant de a participa la emisiune în cazul în care este selectat, acesta fiind un pas important în desfășurarea concursului și a campaniei.

Scopul înscrierii este posibilitatea de a fi extras printre cei 10 participanți ce vor participa în cadrul emisiunii săptămânale de tip show online “La Taclale și Parale” ce se va desfășura în primele 3 săptâmâni ale Campaniei. Câștigătorii emisiunilor săptămânale, precum și participanții care au ocupat locul II la concursurile din cele 3 săptămâni vor participa ulterior la o rundă finală a concursului, în urma căreia, pe baza cunoștințelor și abilităților proprii, va fi ales Câștigătorul final.

Prin înscriere, participanții își dau acordul pentru participarea la extragerea săptămânală în cadrul căreia vor fi aleși 10 participanți la emisiunea săptămânală de tip show online “La Taclale și Parale”. De asemenea, în cazul în care numele acestora va fi extras sau se vor califica pentru runda finală, participanții își dau acordul pentru participarea la emisiunea “La Taclale și Parale”, în toate edițiile în care se vor califica.

La finalul fiecărei emisiuni săptămânale, câștigătorul desemnat va primi Premiul Săptămânal. În cazul câștigătorilor, precum și a participanților care au obținut locul II în cadrul concursurilor organizate în primele 3 săptămâni, aceștia au șansa de a participa la runda finală a concursului “La Taclale și Parale”, în urma căreia câștigătorul acesteia va primi Premiul cel Mare în valoare de 1.000 Euro net.

5.2. Extragerea va avea loc în mod electronic, prin intermediul https://www.tragerilasorti.ro/. Extragerile au loc săptămânal, pentru participanții la emisiunea ce se va desfășura în cursul respectivei săptămâni. Se va proceda săptămânal la extragerea a 10 participanți și la extragerea a 15 rezerve pentru participanți în fiecare din primele 3 săptămâni din Campanie. Agenția are obligația să se asigure și să solicite deținătorilor site-ului https://www.tragerilasorti.ro/ ștergerea datelor tuturor celor extrași după furnizarea acestor date către Agenție și Organizator.

5.3. Organizatorul va proceda la validarea participanților pentru a verifica întrunirea de aceștia a condițiilor prezentului Regulament.

5.4. Cei 10 participanți extrași săptămânal vor fi informați prin email/telefon cu privire la extragerea lor și data programată pentru emisiunea online “La Taclale și Parale”. În momentul contactării acestora, participanții au obligația de a confirma participarea sau nu în termenul limită solicitat de Agenție, pentru ca Organizatorul să poată proceda la contactarea rezervelor în timp util în situația în care participantul extras nu mai dorește participarea la emisiunea online “La Taclale și Parale”.

5.5. Dacă unul dintre participanții extrași nu confirmă intenția de a participa în termen de 24 de ore de la contactarea prin email/telefon, participantul este considerat invalidat, iar Organizatorul va proceda la contactarea, în ordine, a rezervelor extrase. Consimțământul participării trebuie transmis prin e-mail la adresa indicată de Organizator/Agenție în termen de 24 de ore de la contactare, în caz contrar va fi considerat invalidat.

Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu informații/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea participării si înscrierii în Campanie, precum și la invalidarea participării. Participanții sunt singurii răspunzători pentru furnizarea unor date de contact corecte și care permit o corespondență în timp util.

5.6. Rezervele vor fi extrase, validate și contactate urmând aceeași procedură ca pentru participanții extrași.

5.7. Campania se va desfășura pe o perioadă de 3 săptămâni, cu maxim 10 participanți săptămânal, din care va fi desemnat, pe baza abilităților proprii, un câștigător în fiecare săptămână. Ulterior finalizării celor 3 runde de concurs, Campania va continua numai cu participanții care au primit, în funcție de cunoștințele și abilitățile lor, premiul I și II în cadrul concursurilor din rundele săptămânale, care vor participa la runda finală.

5.8. Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate pe site-ul www.dreptullabanking.ro pentru respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000.

Art. 6. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

6.1. Participanții extrași vor lua parte la un concurs de cunoștințe de educație financiară. La data programată pentru emisiune, aceștia vor fi invitați să participe online, cu înregistrare video, la un concurs online de întrebări de educație financiară pe platforma https://kahoot.com/.

6.2. Prin accesarea acestei platforme și participarea la această etapă a Campaniei, participanții își dau consimțământul pentru înregistrarea imaginii și vocii acestora, precum și a spațiului în care se află la momentul accesării platformei https://kahoot.com/ (care apare în înregistrare în fundal) și pentru publicarea înregistrărilor ulterior în mediul online, pentru o perioadă de doi ani și fără nicio pretenție financiară. Participanții sunt pe deplin responsabili pentru orice alte informații sau date care sunt comunicate prin intermediul înregistrării, având obligația să nu furnizeze prin înregistrare date, informații, imagini etc. care nu sunt necesare pentru scopul prezentei Campanii.

6.3. Câștigătorul este identificat automat de platforma https://kahoot.com/ în funcție de rapiditatea și corectitudinea răspunsurilor participanților.

6.4. La finalul emisiunii participanții vor afla pe loc cine este câștigătorul. Câștigătorul va primi un premiu în valoare de 500 lei.

6.5. Participanții la respectiva emisiune își asumă obligația de a păstra secretul conținutului respectivei emisiuni până la publicarea înregistrării respective de către Organizator pe Facebook, pagina Dreptul la Banking, și pe www.dreptullabanking.ro. După publicarea înregistrării emisiunii, participanții pot publica informații cu privire la experiența lor în cadrul Campaniei pe canalele de social media.

6.6. Încălcarea obligației de la alineatul anterior atrage descalificarea participantului și pierderea dreptului la orice premiu, de participare sau cel aferent câștigătorului, precum și obligația restituirii premiului, dacă este cazul.

 

Art. 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

7.1. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt următoarele:

 

Tip de premiu

Premii

Valoare unitară LEI

Nr. bucăți

Valoare totală LEI

Premiul Săptămânal, alocat câștigătorilor din primele 3 săptămâni

500 de lei

500 lei

3

1.500

Premiul cel Mare, atribuit câștigătorului desemnat în runda finală a Campaniei

1.000 Eur net

4.9263 lei

1

 4.926,3

Total

  6.426,3

 

7.2. Câștigătorul desemnat potrivit 6.3 va primi un premiu de 500 lei. Premiul nu poate fi înlocuit cu alte bunuri şi/sau servicii.

7.3. Participanților la prezenta Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe sau indirecte.

7.4. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje diverse prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării la această Campanie/altă campanie și care nu au fost transmise de Organizator/ Agenție / Dreptul la Banking. În acest sens, utilizatorilor li se pune în vedere că, în situația câștigării vreunui premiu în cadrul acestei Campanii, informarea se va face: doar prin contactare directă, către numărul de telefon cu care s-a înscris în campanie (al participantului).

În cadrul mesajului de informare a câștigătorilor se vor solicita următoarele informații pentru validarea Participantului desemnat câștigător: nume, prenume, telefon/email furnizat la înscriere.

7.5. Organizatorul pune în vedere că Dreptul la Banking nu solicită sau condiționează validarea câștigătorilor / transmiterea premiilor de trimiterea vreunor sume de bani, informații confidențiale (ca de exemplu datele cardului bancar, coduri de securitate, parole etc) către terți.

7.6.  Organizatorul  este  responsabil  pentru  plata  impozitului  aferent  Premiului  cel  Mare constând în 1.000 Eur net. Valoarea în lei a premiului este de  4.926,3 lei.

 

Art. 8. ACORDAREA PREMIULUI

8.1. Premiul se va înmâna direct câștigătorului de către reprezentanții Organizatorului, în baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor menționa numele și prenumele câștigătorului, premiul primit și semnătura, sau prin virarea acestora în conturile indicate de către participanți.

 

 

Art. 9. RĂSPUNDEREA

9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Din momentul predării premiilor către câștigător Organizatorul este liberat de orice obligație reieșind din prezentul Regulament.

9.2. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin acestuia, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului participant.

9.3. Organizatorul are dreptul de a invalida/anula înscrierile care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament.

9.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

9.5. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Art. 10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua. În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente: b) avarierea, temporară sau de lungă durată, a sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a premiilor, a platformelor implicate în derularea prezentei Campanii etc.; d) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; e) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia; Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forţă majoră sau apariția unui caz obiectiv de imposibilitate de neexecutare, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia situației respective.

 

Art 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorul, în calitate de Operator, respectiv Agenția, în calitate de Persoană împuternicită de operator, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele Participanților la Campanie pentru participarea la Campanie și la emisiunile on-line de pe Facebook de pe pagina www.dreptullabanking.ro.

11.2 De asemenea, participanții se declară de acord să furnizeze următoarele date cu caracter personal, care vor fi procesate de Organizator și Agenție în scopul derulării Campaniei și alocării premiilor: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email (precum și nume, prenume, email si telefon), iar în cazul câștigătorului se vor prelucra și datele privind domiciliul (pentru livrarea premiilor). În scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale, Organizatorul poate condiționa atribuirea premiilor de prezentarea actelor de identitate, inclusiv CNP.

11.3. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului prezentei Campanii și premiul acordat.

11.4. Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale în scopul prezentului Regulament, cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea /alocarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

11.5. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Agenția și Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Cu excepția datelor ce vor fi făcute publice în condițiile prezentului Regulament, datele cu caracter personal nu vor fi comunicate de Agenție decât entităților ce au necesitatea să le cunoască și numai în măsura necesității, respectiv Organizatorului, societăților de curierat implicate în livrarea premiului acordate etc.

11.6. Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care participantul le furnizează. Datele cu caracter personal prelucrate sunt arhivate/păstrate de Organizator pe o perioada de 2 ani de la data finalizării Campaniei.

11.7. În conformitate cu legislația națională și cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, Organizatorul recunoaște Participanților următoarele drepturi: dreptul la informare (art 13, art. 14), dreptul la acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16, art. 19), dreptul de ștergere (ar. 17, art. 19), dreptul la restricționare (art. 18, art. 19), dreptul la portabilitate (art. 20), dreptul la opoziție (art 21), dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată (art. 22), precum și dreptul de a își retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate până la acel moment, însă cu asumarea consecinței descalificării din Campanie în măsura în care prelucrarea era obligatorie în continuare în scopurile Campaniei. Participanții nu vor fi supuși unor decizii individuale, așa cum sunt ele definite în legislația națională și în Regulamentul UE 679/2016.

11.8. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanții vor depune o solicitare scrisă, datată și semnată către Organizator la adresa sediului social sau la adresa arb@arb.ro. Dacă sunt nemulțumiți față de modul în care datele lor cu caracter personal au fost prelucrate, participanții se pot adresa autorității competente, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd G-ral Gheorghe Magheru, nr 28-30, sector 1, sau instanței de judecată.

 

Art. 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

12.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite către Organizator, la adresa menționată mai sus, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data publicării listei câștigătorilor. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

12.3. Eventualele  reclamații vor cuprinde în mod obligatoriu: a) numele, domiciliul/ reședința, precum și alte date strict necesare pentru identificarea reclamantului și posibilitatea Organizatorului de a răspunde reclamantului; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază reclamația.

12.4. Reclamațiile se vor soluționa în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.